Ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

021898541 / +6421898541

Contact data

Telephone number: 021898541
Owner and address:
Ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní
Pah Road 147 1004 Auckland
City: Auckland - New Zealand
more details: Website
This info is supplied without liability.

Location

Click map to enlarge

Ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní Christian church

*ʻI he ʻaho Monite pe ʻe taha ki he Tokonaki* ʻOku tatau ai pē ko e hā ho tūkungá, ʻoku mau talitali lelei koe ke tau kau fakataha ʻi heʻetau feinga kotoa ke kiʻi lelei ange, kiʻi angaʻofa ange, kiʻi tokoni lahi ange—he ko e meʻa ia naʻe akoʻi ʻe Sīsuú. Ko ha tukui kolo kehekehe kitautolu ʻo e kau muimui ʻo Sīsū Kalaisí pea talitali lelei ʻa e kakai kotoa pē ke nau moihū heni. ʻOku tau feohi fakataha pea pehē foki ki hono ʻoatu ha ngaahi polokalama maʻá e toʻu tupú mo e fānaú.

Opening hours

M-Sa 9am-6pm, Su 9am-3pm
Assessment: It is a commercial telephone number

New rating to 021898541I'd like to be notified about updates on this number.

 
Should I leave a rating?
If this phone number keeps calling you, the answer should be yes!
Leaving a rating about this number creates a caller 'profile' in our database, allowing other users to inform themselves on the nature of the call before they pick up the phone. This is a step along the path to making unwanted calls a thing of the past. If there are numerous entries for a specific number, we will try to trace the caller and check their legitimacy. Please note our Terms of Use!

Protect your comment against removal! As a registered user, we will contact you before anyone can remove your comment.

If you are the owner of the number or if you have additional information on the company, please use special company listing for more details.

More companies in Mobile Service (Vodafone)

Christian church companies in New Zealand

Most searched telephone numbers in 021 (Mobile Service (Vodafone))